Privacy Policy

Uiteraard besteden wij veel zorg aan het up-to-date houden van onze website. Toch kan het voorkomen dat er (type-) fouten en/of kennelijke vergissingen voorkomen. Deze zijn voorbehouden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de AsianaYoga website, brochures, advertenties en/of overige publicaties. De informatie is te allen tijde onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 
AsianaYoga is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van onze website, brochures, advertenties en/of overige publicaties. AsianaYoga kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website. De gegevens op onze website en van onze andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door AsianaYoga worden gewijzigd. Verwijzingen of verbindingen naar andere internetsites of bronnen die niet eigendom zijn van AsianaYoga zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook niet van partijen waarmee wij samenwerken.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de AsianaYoga website, brochures, advertenties en/of overige publicaties mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, tenzij AsianaYoga hiervoor vooraf schriftelijk nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Privacy
AsianaYoga respecteert uw privacy. Alle via de website of op andere wijze aan ons verschafte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij zullen nimmer uw persoonlijke gegevens ongevraagd ter beschikking stellen of verkopen aan derden. Uitzondering hierop vormen die gegevens die belangrijk zijn voor een goede uitvoering van heteegn wij aanbieden. Deze zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de uitvoerende partijen.